15.-17.7.2011 Laulurinne, Joensuu

Hiilijalanjälki

Termillä hiilijalanjälki viitataan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Suomeksi sanottuna hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja tuotteen valmistus, rahtaaminen tai tuotannon muu osa-alue synnyttää.

Hiilijalanjälki on kehitetty mittariksi, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Hiilijalanjälki mittaa paljonko kasvihuonekaasuja esimerkiksi autolla ajaminen tai juuston syöminen aiheuttaa.

Ilosaarirock on teettänyt tutkimuksen festivaalin hiilijalanjäljestä.

Mitä tehtiin?

Ilosaarirock teetti vuosina 2010-2011 tutkimuksen festivaalin päästöistä ja hiilijalanjäljestä. Perinpohjaisen tutkimuksen kohteena oli kesän 2010 Ilosaarirock-festivaali ja siitä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Tutkimuksen tavoite oli kartoittaa festivaalin aiheuttamat päästöt vuonna 2010 ja luoda monivuotiset mittarit, jotta Ilosaarirockin on mahdollista laskea ja vertailla päästöjä tulevina vuosina. Mittareiden avulla on mahdollista havaita festivaalituotannosta paikat, missä voi toimia ekologisemmin. Perimmäinen tarkoitus tutkimuksella on pienentää festivaalin aiheuttamia päästöjä eli pienentää tapahtuman hiilijalanjälkeä tulevaisuudessa. Tavoitteena on siirtyä kohti hiilivapaata, ympäristöystävällisempää tapahtumaa. Hiilipäästöt ja festivaalitapahtuma ovat monimutkainen kokonaisuus ja ekologisesti ja eettisesti paremman Ilosaarirockin tekeminen vaatii tutkittua tietoa. Emme väitä olevamme ympäristöasiantuntijoita, mutta onneksi jotkut muut ovat. Työn toteutti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelija Mikko Rantanen lopputyönään.

Ilosaarirock-festivaalin hiilijalanjälkitutkimuksessa laskettu hiilijalanjälki on niin sanottu portilta portille -jalanjälki. Tämä tarkoittaa, että laskelma sisältää päästöt, jotka aiheutuvat toiminnasta festivaalipaikalla sekä rahdeista ja matkoista festivaalipaikalle ja sieltä pois. Toisin sanoen tutkimuksessa on laskettu esimerkiksi jokaisen laskettavissa olevan kulkuvälineen aiheuttamat päästöt, työkoneiden päästöt, sähkökulutus, vedenkulutus, syntyvät jätteet, painotuotteet ynnä lukuisat muut seikat, joita avataan tarkemmin alla. Työssä ei ole huomioitu muita festivaalin aiheuttamia ympäristövaikutuksia eikä epäsuoria hiilidioksidipäästöjä kuten festivaalilla myytävien tuotteiden valmistuksesta aiheutuneita päästöjä.

Eri toiminnoista aiheutuvia päästöjä kuvataan hiilidioksidiekvivalentilla. CO2-ekvivalentti toimii mittarina, jonka avulla toimintoja voidaan verrata toisiinsa.

Mikä olikaan lopputulos?

Ilosaarirockin hiilijalanjälki jaettiin kolmeen osaan. Ohjelmassa laskettiin kotimaisten ja ulkomaisten artistien matkustamisen aiheuttamat päästöt. Tuotanto sisälsi tapahtuman teknisen toteutuksen, kuljetukset, sähköntuotannon, jätehuollon, vedenkulutuksen ja painotuotteet. Asiakkaiden kulkemisen aiheuttamat päästöt laskettiin asiakastutkimuksen perusteella.

Ilosaarirockin kokonaispäästöt vuonna 2010 olivat 624 tonnia CO2-ekvivalenttia.

  • Ohjelman osuus 106 tonnia, kokonaispäästöistä 17%
  • Tuotannon osuus 97 tonnia, kokonaispäästöistä 15,5%
  • Asiakkaiden osuus 421 tonnia, kokonaispäästöistä 67,5%

Päästömääriä voi avata esimerkkien avulla. Ohjelman ja tuotannon yhteenlaskettuja tonnimääriä voi verrata päästöihin, jotka syntyvät ajettaessa henkilöautolla kolmekymmentä rykäystä maapallon ympäri. Asiakkaiden päästöillä taas olisi mahdollista lentää maailman ympäri 92 kertaa. Festivaalin kokonaispäästöjen avulla pystyy tekemään 413 edestakaista lentomatkaa New Yorkiin tai vaikka 2646 matkaa autolla Suomen päästä päähän.

Ohjelma

Vuonna 2010 Ilosaarirockissa esiintyi 64 orkesteria koti- ja ulkomailta. Kotimaiset artistit saapuivat paikalle pääasiassa keikkabusseilla ja henkilöautoilla, ulkomaalaisten artistien matkustus tapahtui lentäen ja pikkubussilla.

Kotimaiset artistit matkustivat yhteensä yli 50 000 kilometriä esiintyäkseen Ilosaarirockissa.

Vuonna 2010 kotimaisten ja ulkomaalaisten artistien matkustamisesta sekä backlinen eli keikoilla erityisesti tarvittavan laitteiston rahdeista aiheutuneet päästöt olivat 105,7 tonnia CO2-ekvivalenttia.

Lentomatkustaminen oli ohjelman suurin päästöjen aiheuttaja. Koko ohjelman päästöistä lennot olivat 85,1%

Festivaalin kokonaispäästöistä ohjelman osuus oli 17%.

Hiililaskennassa on huomioitu artistien matkustaminen meno-paluuna, vaikka saadun tiedon perusteella osa esiintyjistä jatkoi Ilosaarirockista seuraavalle keikkapaikalle, jolloin päästöt olisi perusteltua huomioida vain Rokkiin saapumisen osalta.

Tuotanto

Tuotanto oli festivaalin toteutuksen monimutkaisin osa-alue. Tuotannon parissa työskenteli myös suurin osa työntekijöistä, jotka koostuivat Popmuusikoiden henkilökunnasta, talkoolaisista ja alihankkijoista sekä heidän työntekijöistään. Päästöjen rajaamisen helpottamiseksi tuotanto on jaettu seitsemään alakohtaan.

Rakenteet ja tekniikka

Rakenteisiin ja tekniikkaan kuuluvat työkoneet, henkilökuljetukset, festivaalin omat ajot, tilatut rahdit, teltta-, lava-, aita-, äänentoisto- ja kuvausrahdit. Päästöt johtuvat materiaalirahdeista, työkoneiden käytöstä ja henkilöiden kulkemisesta.

Energiahuolto

Ilosaarirockissa käytetään pääasiassa verkkosähköä. Vain 0,63 % käytetystä sähköstä on tuotettu aggregaatilla. Festivaalin käyttämä verkkosähkö on vihreää sähköä. Vihreä sähkö on hiilineutraalia, eli sen ei katsota lisäävän ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää.

Ilosaarirockin sähkönkulutus vuonna 2010 oli 1,04 kWh kävijää kohden.

Jätehuolto

Festivaalin aikana syntyi kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä noin 1,1 kg kävijää kohden. Lisäksi jätteitä kierrätettiin 16,7%. Festivaalikävijän toiminnasta aiheutui keskimäärin 1,71 litraa wc-jätettä. Jätehuollon osalta laskennassa huomioitiin myös sekajätteen aiheuttama epäsuora CO2-ekvivalenttipäästö, joka syntyy jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle (kaatopaikalla syntyvä metaani ja vastaava).

Vesihuolto

Festivaalilla vettä kului keskimäärin 12,84 litraa festivaalikävijää kohden.

Ravintolapalvelut

Ravintolapalveluiden aiheuttamiksi laskettiin muun muassa virvokkeiden ja muovituoppien sekä hanojen ja anniskelutelttojen kuljetuksista aiheutuneet päästöt. Kilometrejä kuljetuksista kertyi kaikkiaan yli 10 000.

Popmuusikoiden toimisto

Toimiston päästöt muodostuvat lämmönkulutuksesta, työntekijöiden työmatkoista ja Poppipakulla ajetuista kilometreistä. Toimistossa käytettävä sähkö on vihreää, joten sen ei lasketa aiheuttavan hiilidioksidipäästöjä.

Painotuotteet

Painotuotteiden tekemiseen kului 3 700 kg paperia. Käytettävällä paperilla on PEFC-sertifikaatti, joka varmistaa paperin raaka-aineena käytetyn puun alkuperän sekä puun tuottamiseen käytettyjen metsien asianmukaisen hoidon.

Yhteensä

Tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 97,3 tonnia CO2-ekvivalenttia.

Festivaalin kokonaispäästöistä tuotannon osuus oli 15,5%.

Asiakkaiden matkustaminen

Asiakkaiden matkustamisen päästöjen aiheuttajiksi laskettiin kaikki festivaaleilla vierailleet henkilöt vain artistit pois lukien. Toisin sanoen festivaalin työntekijät, yhteistyökumppanit ja vieraat laskettiin asiakkaisiin.

Asiakkaiden matkoista aiheutuneiden päästöjen laskennassa hyödynnettiin tietoja asiakasjakautumasta asuinlääneittäin ja heidän käyttämistään kulkuneuvoista Ilosaarirockin 2007 asiakastutkimuksen mukaisesti.

Yhteensä asiakkaat matkustivat autoilla noin 1 870 000 kilometriä, eli lähes 7 500 000 henkilökilometriä (laskennassa on ajateltu yhdessä autossa matkustavan neljä henkilöä). Junalla saapuneet matkustivat yhteensä yli 4 000 000 henkilökilometriä ja bussilla tulleet noin 620 000 henkilökilometriä.

Asiakkaiden saapuminen ja poistuminen aiheutti päästöjä 421,1 tonnia CO2-ekvivalenttia. Tämä on festivaalin kokonaispäästöistä 67,5%.

  • Autoilu festivaalipaikalle noin 318 tonnia CO2-ekvivalenttia
  • Junamatkustaminen aiheutti päästöjä noin 94 tonnia CO2-ekvivalenttia
  • linja-autolla matkanneiden päästö oli noin 8,7 tonnia CO2-ekvivalenttia

< Takaisin

 
Rokumentti Ravintola Kerubi Joensuun Popmuusikot ry